Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") prodávajícího (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.tusylook.cz a http://www.tusylook.com, a to přes rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem.

1.2 Definice pojmů:

Prodávající: IMAKDYNAMIC UK LIMITED (6 BEXLEY SQUARE, SALFORD, MANCHESTER M3 6BZ,UNITED KINGDOM Company No. 6712191) podnikající v České republice prostřednictvím IMAKDYNAMIC UK LIMITED - branch, organizační složka, IČ: 28497503, Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00, zapsaného u  Městského soudu v Praze, sp. zn. A 63953.

Tel.: (+420) 530 506 138, e-mail: sales@imakdynamic.com.

Kupující: Kupujícím je podnikatel nebo spotřebitel.

Kupující - spotřebitel: Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Kupující - podnikatel: Právnická osoba či osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že se pro účely těchto obchodních podmínek neposuzuje jako spotřebitel a je automaticky považován za podnikatele.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 
2.2  Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného, tyto náklady jsou účtovány kupujícímu zvlášť) a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.3 Pro objednání zboží či služby vyplní kupující ve webovém rozhraní obchodu objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4 Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které v objednávce uvedl, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení podání objednávky.

2.5 Objednávku je možné provést pouze na webovém rozhraní obchodu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po potvrzení (akceptaci) objednávky kupujícího prodávajícím. Akceptace objednávky je provedena e-mailem, výjimečně telefonicky. Prodávající je povinen dodat zboží, které si kupující objednal. To neplatí v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován. V případě, že si kupující zboží uloží do košíku a tento košík si uloží pod heslem do databáze, pak je nutné košík při ukončení objednávky aktualizovat. Zboží uložené v tomto košíku nemá charakter rezervace.

2.6 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele, přičemž tyto náklady se neliší od základního sazebníku dodavatele.

2.7 Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky může kupující učinit e-mailem na e-mailové adrese: sales@imakdynamic.com či telefonicky na telefonním čísle (+420) 530 506 138.

V případě, že kupující zruší objednávku:

a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží,
b) a zboží již bylo zabaleno, může prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží,
c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude prodávajícím vyžadován žádný poplatek.

2.8 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího v případě, že prodávající bude žádat dodatečné potvrzení objednávky dle čl. 2.4 a kupující nebude kontaktní a objednávku dodatečně do 48 hodin prodávajícímu nepotvrdí, nebo pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, zboží se již nedodává, zboží již není dostupné v objednané velikosti (rozměrech), výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena. Prodávající si vyhrazuje právo započíst všechny splatné závazky vůči kupujícímu, pokud takové existují z jeho předchozích objednávek, a částku vratky o tyto ponížit.

2.9 Obchodní podmínky, objednávku, evidenci platby a využití služby prodávající eviduje po dobu 5-ti let a na vyžádání kupujícímu poskytne údaje z této evidence.

3. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • platba převodem na bankovní účet před odesláním zboží. Údaje k provedení platby a číslo bankovního účtu jsou součástí potvrzovacího emailu. Platba musí být připsána na náš účet nejpozději do 7mi (sedmi) dní od uskutečnění objednávky.
  • platba na dobírku DPD, lze platit v hotovosti i platební kartou při předání zboží.

    Pozn. U zboží na zakázku nebo při individuálním dovozu ze zahraničí si vyhrazujeme právo na platbu předem v tomto případě vám bude zaslána zálohová faktura na kontaktní email po uzavření objednávky. Platba předem je vyžadována také při vyšších objednávkách u zákazníků, kteří u nás nakupují poprve.
    Pokud platíte kartou přes ONLINE terminál paypal platební kartou a karta je odmítnuta nebo není z jakýchkoliv důvodů uskutečněna, objednávka je automaticky stornována

3.2 Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

3.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (jinak si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit). Závazek kupujícího uhradit cenu za zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud kupující částku za zboží (kupní cenu + cenu dopravy) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji (pokud je zboží již vyrobeno), v případě, že zboží má být teprve vyrobeno, nebude ani započato s jeho výrobou.

3.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

3.6 Minimální hodnota jedné objednávky je 500,- Kč.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 Zboží je dodáváno balíkem, a to přepravcem dle volby kupujícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, expedice zboží probíhá obvykle v den připsání platby na účet.  Delší termíny dodání jsou u zboží vyráběného na zakázku a u zboží dováženého od dodavatele ze zahraničí na konkrétní speciální objednávku zákazníka. Jestliže není u výrobce takové zboží skladem a musí se buď vyrobit, nebo jinak zajistit, prodávající sdělí kupujícímu termín dodání jakmile bude znám.

4.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být reklamace kupujícího neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít, je však nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Kupující je pak povinen co nejdříve kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

4.4 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní podávající umožnil nakládat.

4.5 Na kupujícího přechází vlastnické právo po úhradě celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání a po jeho předání kupujícímu.

5. PLATEBNÍ A DALŠÍ DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Osobní odběr není možný. Zboží doručujeme ve spolupráci s těmito dopravci. Dopravce si můžete zvolit v průběhu objednávky.

FEDEX. Doručování přes dopravce Fedex zaručuje nejrychlejší a spolehlivé dodání zboží. Tento způsob dodání DOPORUČUJEME. Je možné využít produkt FedEx Economy (termín dodání 2-5 dnů) nebo FedEx Express(termín dodání 1-2 dny). Jedná se o kurýrní balíkovou službu, která doručuje na vaši adresu do rukou proti podpisu. Přepravce se s vámi spojí a dohodne termín doručení nebo je možné si jej sledovat v systému FedEx. Zboží není možné uložit na depu, proto je nutné uvést adresu na které budete vy nebo osoby pověřená k převzetí zásilky k dispozici.

UPS. Doručování přes dopravce UPS zaručuje rovněž rychlé a spolehlivé dodání zboží.Je možné využít produkt UPS Standard (termín dodání 2-3 dny) Jedná se o kurýrní balíkovou službu, která doručuje na vaši adresu do rukou proti podpisu. Zboží není možné uložit na depu, proto je nutné uvést adresu na které budete vy nebo osoby pověřená k převzetí zásilky k dispozici.

DHL. Doručování přes dopravce DHL zaručuje rovněž rychlé a spolehlivé dodání zboží.Je možné využít produkt DHL Standard (termín dodání 2-5 dnů) Jedná se o kurýrní balíkovou službu, která doručuje na vaši adresu do rukou proti podpisu. Zboží je možné uložit na depu. Pokud nebudete zastiženi je možné ji na depu vyzvednout. Obvykle je ovšem vhodnější kontaktovat DHL pro opakované doručení. V případě požadavku na sobotní doručení při DHL EXPRESS se účtuje příplatek 52 Eur.

Konkrétní sazby a dostupnost doručení pro země kam zasíláme lze zjistit zde. Přesná cena za zaslání bude prokalulována v průběhu objednávky, obvykle je shodná s uvedenými cenami. Rozdíl může vzniknout u nadlimitního množství zboží. Pokud ke změně ceny za zaslání dojde budeme vás po přijetí objednávky ihned kontakovat.

5.2 V případě, že si kupující nevyzvedne objednané zboží a objednávku nezruší ještě před odesláním, nebude mu umožněno uskutečnit další objednávku bez toho, aby uhradil náklady spojené se zasláním nevyzvednuté objednávky. 

5.3 V případě, že si kupující nepřevezme či nevyzvedne objednané zboží a objednávku nezruší ještě před odesláním zboží, a zboží bude prodávajícímu vráceno, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému a balnému

6. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku.

6.2 Poučení o právu kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.:

  • Právo odstoupit od smlouvy

A.1        
Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
A.2        
Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:
a) uzavření smlouvy,
b) v případě uzavření kupní smlouvy - kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,
c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí - kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo
d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou  dobu - kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.
A.3        
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího a to formou jednostranného právního jednání.
A.4        
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (viz A.1 ve spojení s A.2).

  • Důsledky odstoupení od smlouvy

B.1        
Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek (způsob úhrady), který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
Platbu kupujícímu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží (a to včetně případných dárků poskytnutých k nákupu) nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
B.2        
a) Pokud kupující již obdržel zboží na základě smlouvy, pak zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle kupující zboží (a to včetně případných dárků poskytnutých k nákupu) prodávajícímu zpět na adresu:  Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešlete prodávajícímu zboží zpět před uplynutím výše uvedené lhůty 14 dnů.
b) Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující.
c) Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.3 Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 S.: formulář

6.4 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

6.5 Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno, pokud možno, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6 Prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (následné vrácení zboží prodávajícímu však provádí kupující na vlastní náklady). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7 Ve vlastním zájmu zašle kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal (pokud obal zajišťuje hygienickou nezávadnost výrobku, pak je nutné vrátit zboží v původním neporušeném obalu), jelikož prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě. Zboží nesmí být vyprané.

6.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku (čl. 16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU), zejména od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (kupř. úprava rozměrů na rozměr jiný než je standardně dodávaný); u zboží vyráběného na konkrétní kusovou zakázku z metráže apod.), a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (kupř. spodní prádlo, přikrývka či polštář).

 6.9 Aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně (bod 47 Preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU).

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

7.2  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.3 Záruční doba je 24 měsíců (pokud není u konkrétního zboží v popisu stanovena delší záruční doba) a počíná běžet převzetím zboží kupujícím. Jako záruční list slouží daňový doklad.

7.4 Všechny záruční reklamace zboží, u něhož se závada (závada však nesmí vzniknout nesprávným postupem při praní nebo sušení či mechanickým poškozením) projeví do 30 dnů od převzetí, řeší prodávající výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží, které má být takto vyměněno, není na skladě prodávajícího, bude v nejkratším možném termínu objednáno od dodavatele. Pokud takto reklamované zboží již není k dispozici ani na skladě dodavatele prodávajícího, vrátí prodávajícímu kupní cenu, a to v plné výši.

7.5 Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu, nerespektování návodu k použití, špatná péče apod. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

7.6 Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných na webovém rozhraní (webové stránce) či elektronickou cestou a skutečné reálné barvy. Takové plnění není vadné.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1  Kupující věc prohlédne co nejdříve po převzetí věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

8.2 Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Reklamaci kupující zašle přes kontaktní formulář prodávajícího na webovém rozhraní obchodu nebo na e-mail: sales@imakdynamic.com. Zboží poté zašle kupující na adresu prodávajícího spolu s popisem vady. Zboží musí být kompletní – včetně všeho příslušenství a veškeré dokumentace (daňový doklad, záruční list apod.). Zásilka, u které nebude patrno, z jakého důvodu byla prodávajícímu doručena, bude odmítnuta a vrácena odesílateli.

8.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.4 Zboží kupující neposílá na dobírku, v takovém případě nebude přijato.

8.5 V případě, že kupující obdrží zdarma k nákupu dárek, nevztahují se na takový dárek práva spotřebitele.

8.6 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

8.7 Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

9. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

9.1 Prodávající tímto informuje kupujícího, že spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Kupní smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

10.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.3 Prodávající upozorňuje kupujícího, že informace na webových stránkách (webovém rozhraní) jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky, prodávající si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání e-mailem poskytnuty.

10.5 Ceny u zboží v akci (akční zboží) platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží.

10.6 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy: imak@imakdynamic.com, informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mail, z něhož stížnost obdržel; dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů; dozor nad dodržování zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

10.7 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

10.8 Daňový doklad (případně záruční list a návod k použití) bude přiložen do zásilky se zbožím zaslaným kupujícímu.

10.9 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.02.2021

* s DPH, plus dopravné